انجمن خیریه مهر ماندگار زنجان

متن یا شعار شما در اینجا

ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﻰ ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮاد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮ دﺳﺖ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﻪ رو ﺑﮕﯿﺮه .اﮔﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ اون ﯾﮑﻰ دﺳﺘﺖ، ﺗﻮ دﺳﺘﺎى ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﺪاس… ﺳﻼم دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ، اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر زﻧﺠﺎن ﯾﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮدﻣﻰ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮى ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 6931 ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻇﻤﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﭽﻪ ﻫﺎى ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺸﻮن ﺧﻮب ﻧﺒﻮد، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎى اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﻪ، زﺣﻤﺎت ﺧﯿﻠﻰ زﯾﺎدى ﮐﺸﯿﺪن. از اوﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ دﺳﺖ ﺻﺪا ﻧﺪاره، آدﻣﺎى ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر زﯾﺎدى ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻇﻤﻰ ﻣﻬﺮﺑﻮن اوﻣﺪن و ﻫﺮ ﮐﺪوﻣﺸﻮن ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ دادن ﯾﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ، ﻧﻮرى ﺷﺪن ﮐﻪ دﻧﯿﺎى ﻣﺎ رو ﺷﺎد ﺗﺮ و ﻗﺸﻨﮕﺘﺮ ﮐﺮدن. ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻇﻤﻰ و دوﺳﺘﺎى ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺶ دوﺳﺖ دارن ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎى ﻋﺎدى ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ درس ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ، ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاﺷﻮن ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ.

چگونه میتونم کمک کنم ؟

اگر قصد انتقال وجه دارید

اگر قصد ارسال محموله ای دارید

اگر قصد همکاری خیرخواهانه دارید

مهر ماندگار کجاست ؟

متنی دیگر بنویسید

در این قسمت جای دارد

برای بهتر دیده شدن بنویس .

اعتماد سازی

متن مورد نظر شما

متن مورد نظر شما در این قسمت

میتوان جای داد.

معرفی خیریه مهر ماندگار

میتوانید در این قسمت متنی بنویسید

متن مورد نظر شما در این قسمت

قابلیت گسترش دارد و شرح داد .

با مهر ماندگار زنجان همراه باش

کمپین های اجرا شده مهر ماندگار

همکاری با مهر ماندگار زنجان

عنوان شما

ما میتوانیم کلیه لوازم تزئینی و پذایرایی مراسم های شما را به نحو احسن انجام بدهیم.

Hover Box Element

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

Hover Box Element

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

آشنایی با افراد نیازمند به حمایت

شما هم می توانید با کمک نقدی اندک در رشد جامعه خود سهیم باشد.