افراد نیازمند

Home / افراد نیازمند / خانم عزیزه سعدآبادی

خانم عزیزه سعدآبادی

توضیحی مختصر هم میتونید بنویسید

500,000 

توضیحات

در این قسمت میتوانید توضیحاتی در مورد شخص بنویسید

اطلاعات بیشتر

سن

45 سال

تعداد فرزند

1 پسر
3 دختر
1 همسر با مادر

مشکل بدنی

نقص عضو دست