ارتباط با ما

Home / ارتباط با ما

پل های ارتباطی با مهرماندگار زنجان

شماره دفتر : 02433328180

شماره همراه : 989907623313+

آدرس ایمیل :
آدرس دفتر انجمن : خیابان فردوسی جنب بانک حسینیه طبقه دوم انجمن خیریه مهر ماندگار زنجان

شماره حساب :0202827608002

شماره کارت :6362147010002044