خیریه مهر ماندگار
انجمن خیریه مهر ماندگار زنجان حامی کودکان بد سرپرست و بی سرپرست
بر چهره کودکیش طرح لبخندی بکشیم

ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﻰ ﺧﺪا ﻣﯿﺨﻮاد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮ دﺳﺖ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﻪ رو ﺑﮕﯿﺮه .اﮔﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ اون ﯾﮑﻰ دﺳﺘﺖ، ﺗﻮ دﺳﺘﺎى ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﺪاس… ﺳﻼم دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ، اﻧﺠﻤﻦ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر زﻧﺠﺎن ﯾﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮدﻣﻰ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮى ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 6931 ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻇﻤﻰ ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﭽﻪ ﻫﺎى ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺸﻮن ﺧﻮب ﻧﺒﻮد، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎى اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﻪ، زﺣﻤﺎت ﺧﯿﻠﻰ زﯾﺎدى ﮐﺸﯿﺪن. از اوﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ دﺳﺖ ﺻﺪا ﻧﺪاره، آدﻣﺎى ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر زﯾﺎدى ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻇﻤﻰ ﻣﻬﺮﺑﻮن اوﻣﺪن و ﻫﺮ ﮐﺪوﻣﺸﻮن ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ دادن ﯾﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ، ﻧﻮرى ﺷﺪن ﮐﻪ دﻧﯿﺎى ﻣﺎ رو ﺷﺎد ﺗﺮ و ﻗﺸﻨﮕﺘﺮ ﮐﺮدن. ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺎﻇﻤﻰ و دوﺳﺘﺎى ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺶ دوﺳﺖ دارن ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎى ﻋﺎدى ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ درس ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ، ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﻔﻆ آﺑﺮو و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاﺷﻮن ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺖ.

چگونه میتونم کمک کنم ؟

شماره حساب :0202827608002

شماره کارت :6362147010002044

بنام انجمن خیریه مهر ماندگار زنجان

پل ارتباطی با مهرماندگار

شماره دفتر : 02433328180

شماره همراه : 989907623313+

آدرس : زنجان، خیابان فردوسی

جنب بانک حسینیه طبقه دوم

انجمن خیریه مهر ماندگار زنجان

ارزشها و باورهای ما

احترام به شان و ارزش انسان ها
انجام ماموریت انجمن صرف نظر از

نژاد، جنسیت، مناطق جغرافیایی، مذهب و …
پرهیز از پرداختن به مسایل و گرایش های

سیاسی و اعتقادی جامعه
عدم رقابت و موازی کاری با سایر انجمنها

معرفی خیریه مهر ماندگار

انجمن خیریه مهر ماندگار زنجان به شماره

ثبت 825 خرداد ماه سال 1396 توسط

سرکار خانم شمسی کاظمی و با همت

والای خیرین زنجان شکل گرفت و پس از

اخذ مجوزهای قانونی فعالیت های خود

را در سطح استان زنجان آغاز نمود.

با مهر ماندگار زنجان همراه باش

کمپین های اجرا شده مهر ماندگار

همکاری با مهر ماندگار زنجان

عنوان شما

ما میتوانیم کلیه لوازم تزئینی و پذایرایی مراسم های شما را به نحو احسن انجام بدهیم.

Hover Box Element

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

Hover Box Element

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

متن خود را در این قسمت میتوانید بنویسید

آشنایی با افراد نیازمند به حمایت

شما هم می توانید با کمک نقدی اندک در رشد جامعه خود سهیم باشد.