نذورات

یک متن در مورد طریقه ارسال نذورات و اهمیت آن و نحوه خرج آن و … بنویسید.